Werken aan je onderneming

Algemene voorwaarden jack & puck

Algemene voorwaarden jack & puck

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij
uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Opdrachtnemer: Jack & Puck V.O.F.
Opdrachtgever: De wederpartij van opdrachtnemer
Opdracht: De in offerte of opdrachtomschrijving genoemde werkzaamheden die door opdrachtnemer verricht
dienen te worden en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden.


Artikel 2 Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en
overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.
Standaardvoorwaarden van de opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer deze door opdrachtnemer zijn aanvaard,
met schriftelijke bevestiging.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten met opdrachtnemer, voor de
uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten
worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en
opdrachtgever zullen als dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde
bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.


Artikel 3 Offertes

Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De
opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding
van de opdracht heeft verstrekt.

De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij
anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de
wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede
eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders
aangegeven.

Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is
opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De opdracht komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot
stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht
tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.


Artikel 4 Ter beschikking stelling van informatie en medewerking

De opdrachtgever verstrekt opdrachtnemer tijdig alle documenten, informatie en contacten die nodig zijn voor
een goede uitvoering van de opdracht.


Artikel 5 Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij

Opdrachtnemer voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en
vermogen.

Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht (delen van) het
werk door derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer zal dit in overleg met de opdrachtgever doen.

Opdrachtnemer verplicht zich tot maximale inspanning opdat de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit
wordt behaald.

De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden worden verricht
voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever is aangegaan.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van
door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid
voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van
die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de
daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Indien door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht
werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie,
draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.


Artikel 6 Wijziging van de opdracht, meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen
tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende
werkzaamheden.

Indien door toedoen van opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal de
opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot
meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. De
opdrachtnemer is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening
te brengen.

In afwijking van lid 1 zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of
aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.


Artikel 7 Contractduur; uitvoeringstermijn

De opdracht tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de
aard van de opdracht anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Is binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn
overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de
opdrachtgever opdrachtnemer dus schriftelijk in gebreke te stellen.


Artikel 8 Tarieven

Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt het tarief van de opdrachtnemer vastgesteld aan
de hand van een uurtarief.

In het tarief van opdrachtnemer is inbegrepen de kosten van secretariële werkzaamheden en telefoonkosten.
Reistijd wordt 50% van het uurtarief doorberekend. Reis- en verblijfkosten worden gedeclareerd conform afspraken
in de offerte. Voor alle offertes geldt dat alleen de werkelijk bestede tijd in rekening wordt gebracht en dat bij
dreigende overschrijding van meer dan 5% van het geoffreerde bedrag declaratie plaatsvindt na overleg met
opdrachtgever.

Bedragen zijn exclusief BTW.

Opdrachtnemer heeft het recht om -zonder voorafgaande schriftelijke mededeling- per 1 januari van ieder
kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief te verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte
percentage van de inflatie in het voorgaande jaar.

Opdrachtnemer is in geval van prijsstijging, buiten de inflatie, gerechtigd de prijzen te verhogen. De opdrachtgever
is gerechtigd de opdracht te ontbinden indien de verhoging jaarlijks meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet
gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het tarief voortvloeit uit een bevoegdheid
ingevolge de wet.

Opdrachtnemer zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het tarief op grond van lid 6 schriftelijk
kenbaar maken. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Indien opdrachtgever de door opdrachtnemer kenbaar gemaakte verhoging van het tarief niet wenst te
aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen twee weken na de bedoelde kennisgeving de opdracht schriftelijk op
te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van opdrachtnemer genoemde datum
waarop de tariefsaanpassing in werking zou treden.


Artikel 9 Betalingsvoorwaarden

Betaling dient te geschieden binnen twee weken na de factuurdatum, tenzij door de opdrachtgever en
opdrachtnemer anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de
betalingsverplichting niet op.

Indien de betaling langer dan 1 maand achterwege blijft, kan de opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht
opschorten totdat betaling is geschiedt.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van
opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Opdrachtnemer heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in
mindering van de kosten en tenslotte in mindering van de hoofdsom. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in
verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de
toerekening aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens
de kosten worden voldaan.

Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de opdrachtgever, komen alle ter invordering gemaakte kosten
ten laste van de opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.


Artikel 10 Afsluiting opdracht

De opdracht is in financiële zin afgesloten indien de afrekening door opdrachtgever is goedgekeurd. De
opdrachtgever dient binnen een termijn van 14 kalenderdagen na factuurdatum hierover te berichten. Indien
opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de afrekening geacht goedgekeurd te zijn.

Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van opdrachtnemer, totdat deze door opdrachtgever
zijn betaald.


Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

Alle door opdrachtnemer geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen,
films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van opdrachtnemer totdat de opdrachtgever alle
navolgende verplichtingen uit alle met opdrachtnemer gesloten opdrachten is nagekomen.

De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op
enige andere wijze te bezwaren.

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen
vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden
daarvan op de hoogte te stellen.

De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te
houden tegen brand, ontploffing, en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste
verzoek ter inzage te geven.

Door opdrachtnemer geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het
eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht
en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

Voor het geval dat opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de
opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan opdrachtnemer of door deze aan
te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden en die
zaken mede terug te nemen.


Artikel 12 Onderzoek, reclames en klachten

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum,
doch uiterlijk binnen drie weken na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan
opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te
bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen,
tenzij dit reeds voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever
schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal
opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.


Artikel 13 Opzegging

Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde eenzijdig beëindigen.

Voortijdige beëindiging dient gemotiveerd en schriftelijk bevestigt te worden.

Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever heeft opdrachtnemer recht op compensatie van het geoffreerde
werk. De compensatie wordt berekend op basis van het gemiddeld gehanteerde uurtarief en het aantal effectief
gewerkte uren. Gemaakte reis- en overige kosten worden separaat in rekening gebracht. In geval van opdrachten
waarbij maandelijkse declaraties van kracht zijn, vormt de maandelijkse declaratie + hierboven genoemde kosten het
uitgangsbedrag. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter
beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever zal opdrachtnemer desgevraagd en in overleg met opdrachtgever
zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.

Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden
deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.


Artikel 14 Opschorting en ontbinding

Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de opdracht te ontbinden,
indien:
a) Opdrachtgever de verplichtingen uit de opdracht niet of niet volledig nakomt.
b) Na het sluiten van de opdracht opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te
vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de
opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de
tekortkoming haar rechtvaardigt.
c) opdrachtgever bij het sluiten van de opdracht verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn
verplichtingen uit de opdracht en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

Voorts is opdrachtnemer bevoegd de opdracht te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die
van dien aard zijn dat nakoming van de opdracht onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet
langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat
ongewijzigde instandhouding van de opdracht in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Indien de opdracht wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk
opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de
wet en opdracht.

Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.


Artikel 15 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

Indien opdrachtnemer aan opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht zaken ter beschikking heeft gesteld is
opdrachtgever gehouden het geleverde op diens schriftelijke verzoek binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij
van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit
voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de
onder 1. genoemde verplichting, heeft opdrachtnemer het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten,
waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.


Artikel 16 Aansprakelijkheid

Voor elke door opdrachtnemer aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting.
Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Opdrachtnemer is
uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van
onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten.

Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het
declaratiebedrag. Aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van
opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan
zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde
honorariumgedeelte.

In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten
van opdrachtgever (op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of op indirecte schade en gevolgschade.

Opdrachtgever kan beroep doen op een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht indien deze binnen drie
maanden na afronding van de opdracht door opdrachtgever schriftelijk is kenbaar gemaakt.

Artikel 17 Vrijwaringen

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele
eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht
worden gebruikt.

Indien opdrachtgever aan opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt,
garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.


Artikel 18 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de opdracht zijn, gaat op opdrachtgever over
op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht
van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.


Artikel 19 Overmacht

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg
van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het
verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop
opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te
komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daarbij inbegrepen.

Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere)
nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.

Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht
opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder van de partijen gerechtigd de opdracht te
ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit
de opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen
gedeelte apart te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke
opdracht.


Artikel 20 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun
opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere
partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is
vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en
opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of
toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling
en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 21 Intellectuele eigendom en auteursrechten

Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt opdrachtnemer zich de rechten
en bevoegdheden voor die opdrachtnemer toekomen op grond van de Auteurswet.

Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door opdrachtgever voor de
uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van opdrachtnemer. Publicatie of andere vormen van
openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.

Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, opdrachten, ontwerpen, schetsen,
tekeningen, software enz. ten behoeve van de opdrachtgever, zijn te gebruiken door de opdrachtgever en zijn te
vermenigvuldigen door opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door
opdrachtnemer verstrekte stukken mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van
opdrachtnemer openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte
stukken anders voortvloeit.

Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor
andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt
gebracht.


Artikel 22 Geschillen

In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten,
zullen partijen trachten deze in eerst instantie op te lossen met behulp van Mediation conform het daartoe
strekkende reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de
aanvangsdatum van de Mediation. Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van Mediation, zal dat
geschil worden beslecht door de bevoegde rechter.

Artikel 23 Toepasselijk recht

Op elke opdracht tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing; ook indien
opdrachtgever woonachtig of gevestigd is in het buitenlan